OBS De Ieveling | Het Veer 90 | 1633 HE Avenhorn
4x wijzer

4 x wijzer op de Ieveling

 

Het onderwijs en de maatschappij veranderen voortdurend en wij willen ons eigen handelen en onderwijs kritisch blijven evalueren en zo nodig bijstellen. In schooljaar 2014 - 2015 heeft het team de visie op goed onderwijs geherdefinieerd. Hierbij zijn kindgericht, talenten, eigenaarschap en brede ontwikkeling nóg belangrijkere sleutelwoorden geworden.

Naast een goede basis op het gebied van taal en rekenen willen we onze leerlingen, samen met de ouders, de volgende vaardigheden laten ontwikkelen:
- zelfbewustzijn/zelfreflectie
- creatief denken (‘out of the box’ / probleemoplossend)
- samenwerken

- Effectief communiceren en presenteren
- doorzettingsvermogen.

Die vaardigheden willen wij hen leren vanuit een uitdagende leeromgeving die kinderen uitlokt om nieuwsgierig op zoek te gaan naar antwoorden.

Toen we deze ambitie formuleerden bespraken we dat de toenmalige lesmethoden wereldoriëntatie niet meer passend waren bij deze visie op goed onderwijs. De structuur van het lesaanbod is bij al deze methoden redelijk vergelijkbaar. Niet een manier om nieuwsgierigheid kwijt te kunnen, om te leren samenwerken en om creativiteit en zelfreflectie te stimuleren.
We willen kinderen juist meer uitdagen, actieve betrokkenheid stimuleren, leerbehoeften (h)erkennen en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, bij hun talenten. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere aanpak.

 

Thematisch werken in een uitdagende leeromgeving, waarom?
Wij kiezen voor thematisch werken, omdat het veel voordelen met zich mee brengt. Voordelen van deze manier van werken zijn dat:
1. leerlingen een actieve leerhouding aannemen;
2. leerlingen actief bezig zijn en leren initiatief te nemen, leer- en onderzoeksvragen opstellen en leren presenteren.
Door op deze manier in een thema te werken zijn kinderen authentiek aan het leren: de leerstof valt in een betekenisvolle en zinvolle context, waardoor een betere inbedding van de nieuwe kennis plaatsvindt. De op school opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en attituden zullen dus onmiddellijk betekenis hebben binnen de belevingswereld van kinderen en dus beter beklijven.
3. leerlingen met elkaar samenwerken;
Er ontstaat een groepsgevoel omdat alle kinderen vanuit hun eigen talenten en competenties meedoen en betrokken zijn en dat heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in de klas.
Binnen een thema kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan omdat kinderen vanuit verschillende talenten met elkaar samen kunnen werken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die kinderen in de toekomst nodig hebben.
4. het leerrendement hoger ligt;
Iedereen mag als expert op zijn gebied optreden en zo wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van talent. Individueel leren, samenwerkend leren in groepjes en klassikaal leren worden natuurlijkerwijs afgewisseld, de positieve eigenschappen van die manieren van leren komen volledig tot hun recht.
5. het onderwijs veel aantrekkelijker wordt.
Door aan te sluiten bij de vragen die bij kinderen leven wordt de leerstof aantrekkelijker en uitdagender en denken we hun nieuwsgierigheid te kunnen prikkelen. Door de ouders op de hoogte te stellen van de thema’s ontstaat er ene grote betrokkenheid bij het leerproces en ervaren kinderen een natuurlijke verbinding tussen school en thuis.

 

Welke keuze is gemaakt?
Alles afwegende hebben we, na een proefjaar met een aantal proefthema’s voor de invoering van 4x wijzer gekozen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we 4x wijzer gefaseerd gaan invoeren.
Daar worden we in begeleid door Marco Bastmeijer, de ontwikkelaar van deze aanpak.

 

Wat houdt 4xwijzer nu precies in?
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur worden in blokken aangeboden. Binnen deze blokken staat één thema centraal. Binnen ieder thema wordt steeds gewerkt met VIER stappen:

 

De V van Vragen.
De leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen per schooljaar zijn en voor de gehele schooltijd. De leerkracht selecteert vragen waarmee de kerndoelen gedekt worden. Deze vragen komen op het Vragenbord, en worden bij de start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De kinderen moeten aan het eind van de periode het antwoord op de vragen weten.

 

De I van Ik.
Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

 

De E van Experimenteren en Ervaren.
Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van de kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren,  experimenteren en ontdekken. Dit doen we door gebruik te maken van een keuze uit opdrachtkaarten die gebaseerd zijn op meervoudige intelligenties. De kinderen zijn vrij om een kaart te kiezen, maar uiteraard onder toeziend oog van de leerkracht.

 

De R van Resultaat.
We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. Wat heb je geleerd in de afgelopen drie weken?

 

Binnen het thema worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

Keuzemomenten
Gedurende een tweetal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder  te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.  Hierbij maken ze gebruik van opdrachtkaarten.

De rijke leeromgeving
De leerkracht, de kinderen en allen die daar een steentje aan bij kunnen (willen) dragen  zorgen voor een leerrijke omgeving in de klas en daarbuiten.

 

Hoe verloopt de invoering tot nu toe?

Wij zijn tot nu toe ontzettend enthousiast over deze manier van werken. Het zorgt voor hoge betrokkenheid van de kinderen én leerkrachten. Doordat de kinderen gemotiveerd en betrokken zijn, ontwikkelen zij hun vaardigheden en de bijbehorende kennis in een razend tempo. De kinderen krijgen zicht op hun talenten en ruimte om deze verder te ontwikkelingen. Kortom: een mooie combinatie om kinderen te leren leren met veel aandacht voor leren met plezier!

We hopen dat u net als de leerlingen en ons enthousiast bent geworden over deze onderwijskundige ontwikkelingen en  houden u ook  in de komende jaren natuurlijk goed op de hoogte via de nieuwsbrieven, website en door het organiseren van inloopmomenten en tentoonstellingsavonden.
Maar we hopen vooral dat de kinderen vol verhalen thuis komen over wat ze allemaal hebben geleerd en ontdekt.

Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

Wij werken met een continurooster met een vijf gelijke dagen model.

De kinderen zijn op school van 8.30 uur tot 14.00 uur.

 

vakanties en vrije dagen 2020/ ... Lees verder >>

De Vreedzame School

OBS De Ieveling is een Vreedzame school. De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

 

Een Vreedzame School is een school, waarin iedereen (lee ... Lees verder >>

4x wijzer

4 x wijzer op de Ieveling

 

Het onderwijs en de maatschappij veranderen voortdurend en wij willen ons eigen handelen en onderwijs kritisch blijven evalueren en zo nodig bijstellen. In schooljaar 2014 - ... Lees verder >>

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.