panerai watches replicas Basisschool de Ieveling

De Ieveling is een school waar kinderen leren met plezier, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften en talenten van ieder kind.

11

groepen om in te spelen en leren

256

kinderen spelen iedere pauze op ons prachtige buitenplein

24

collega's verwelkomen je graag!

4

ateliers om in te koken, muziek te maken en meer

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Ieveling werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur (ofwel Allure) en heeft instemmings- of adviesrecht afhankelijk van het onderwerp.

 

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

Onze groepen

Ontdek na de zomervakantie onze nieuwe groepen in de Droomgaard!

Groep 1-2

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen op de individuele ontwikkeling van de kinderen. In groep 1/2 gaan we uit van spelend leren en lerend spelen. Dit doen wij aan de hand van thema's. Binnen de thema's is ruimte voor thematisch onderwijs waarin rekenen, lezen en schrijven betekenis krijgt, maar ook voor woordenschatontwikkeling, wereldoriëntatie, motorische vaardigheden en onderzoekend leren is er plek. We creëeren samen met de kinderen een rijke spelomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn. Hierbij ligt de focus op samenwerken, samen spelen en van elkaar leren en met elkaar leren.

Groep 3 t/m 8

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen op de individuele ontwikkeling van de kinderen. De kernvakken taal en rekenen staan centraal. Daarnaast werken wij met Vierkeerwijzer. Binnen de thema's van Vierkeerwijzer krijgt rekenen, lezen en schrijven betekenis en is er ruimte voor woordenschatontwikkeling, wereldoriëntatie, motorische vaardigheden en onderzoekend leren. We creëeren samen met de kinderen een rijke spelomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn. Hierbij ligt de focus op samenwerken, samen spelen en van elkaar leren en met elkaar leren.